Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Aktualności

Galeria

Biblioteka
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny
SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI na rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z Zarządzeniem:
 • Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branzowych I stopnia, szkól dla dorosłych i szkoł policealnych na rok szkolny 2019/2020

  rekrutację przeprowadza się według następującego harmonogramu:


  REKRUTACJA ZASADNICZA
  1. w terminie: od 13 maja od godz. 800 do 20 maja do godz.1500 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  2. w terminie: od 17 czerwca od godz.1000 do 19 czerwca do godz. 1600 możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły
   Po tym dniu szkoły prowadzące kształcenie w zawodach mogą rozpocząć wydawanie skierowań na badanie lekarskie, ale tylko kandydatom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru (uwzględniając zapisy art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe).
  3. w terminie od 21 czerwca od godz. 1200 do 28 czerwca do godz. 1600 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową)
  4. w terminie: do 15 lipca weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe
  5. w terminie: 16 lipca do godz. 1200 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
  6. w terminie: 16 lipca od godz. 1200 do 18 lipca do godz. 1000 wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatom z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły, z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe
  7. w terminie: od 16 lipca od godz. 1200 do 24 lipca do godz. 1000 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
  8. w terminie: 25 lipca godz. 1200 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
  1. w terminie: od 26 lipca od godz. 800 do 30 lipca do godz. 1200 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie w zawodach skierowania na badanie lekarskie z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe)
  2. w terminie: do 16 sierpnia weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe
  3. w terminie: 19 sierpnia godz. 1200 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
  4. w terminie: od 19 sierpnia od godz. 1200 do 21 sierpnia do godz. 1600 lub przy składaniu wniosku do szkoły wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe
  5. w terminie: od 19 sierpnia od godz. 1200 do 27 sierpnia do godz. 1600 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
  6. w terminie: 28 sierpnia godz. 1000 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych