Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji


Aktualności

Galeria

Biblioteka

Koronawirus
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny
REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020
ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH, FRYZJERSKICH
I KOSMETYCZNYCH NR 22
W WARSZAWIE, UL. KAZIMIERZOWSKA 60
DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUMI. PODSTAWA PRAWNA
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)

 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)

 4. Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branzowych I stopnia, szkól dla dorosłych i szkoł policealnych na rok szkolny 2019/2020

 5. Statut Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie.


II. ODDZIAŁY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 (dla absolwentów gimnazjum)

Kandydaci mogą składać podania o przyjęcie do następujących oddziałów:

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4

Oddział 1BBG
 • zawód: fryzjer
 • przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, plastyka lub technika (lepsza ocena)
 • nauczany język obcy: język angielski


III. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
 1. Rekrutację kandydatów do oddziału pierwszego Branżowej Szkoły I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w roku szkolnym 2019/2020 prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół. Rekrutację przeprowadza się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.

 2. Zadania komisji:
  • weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • sporządzenie listy zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, ułożonych w kolejności alfabetycznej, przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc oraz najniższej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia.
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej publicznej szkoły.


 3. O przyjęcie do oddziału pierwszego Branżowej Szkoły I stopnia nr 4 mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

 4. Podczas rekrutacji obowiązuje harmonogram ustalony w zarządzeniu nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r.

 5. Do oddziału pierwszego szkoły dla młodzieży na podbudowie gimnazjum (Branżowej Szkoły I stopnia nr 4) przyjmuje się kandydatów, którzy nie ukończyli 18 roku życia lub w roku rekrutacji ukończą 18 lat i posiadają:
  1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
  2. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
  3. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 6. Do oddziału pierwszego przyjmowani są kandydaci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Decyzję o przyjęciu kandydata do oddziału pierwszego podejmuje dyrektor szkoły.

 7. Kandydatom, w postępowaniu rekrutacyjnym, punkty przyznawane są za:
  1. egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
  2. oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz przedmiotu wybranego w każdym oddziale
  3. inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 8. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego - uzyskany wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - mnoży się przez 0,2.

 9. Sposób przeliczania na punkty ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum jest następujący:
  • 18 punktów – stopień celujący,
  • 17 punktów – stopień bardzo dobry,
  • 14 punktów – stopień dobry,
  • 8 punktów – stopień dostateczny,
  • 2 punkty – stopień dopuszczający,

 10. Osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
  • Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
   • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
   • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów
   • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
   • tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów
   • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 punktów
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 punkty
  • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • międzynarodowym - 4 punkty
   • krajowym - 3 punkty
   • wojewódzkim - 2 punkty
   • powiatowym - 1 punkt
  • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  • 3 punkty – za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
  • 7 punktów – za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.
  • Aby za osiągnięcie kandydat mógł otrzymać punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia gimnazjum. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor gimnazjum.
  • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowidniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminy gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
  • Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego:
   1. za ocenę celującą – 20 punktów
   2. za ocenę bardzo dobrą – 18 punktów
   3. za ocenę dobrą – 13 punktów
   4. za ocenę dostateczną – 8 punktów
   5. za ocenę dopuszczającą – 2 punkty
   Liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z historii i wiedzy o społeczeństwie dzieli się przez 2, a z biologii, chemii, fizyki i geografii – przez 4.

 11. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej,

 12. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wyniki egzaminu gimnazjalnego;
  2. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;
  3. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
  4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
   1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
   2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

 13. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 14. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. We wszystkich przypadkach nie objętych postanowieniami niniejszego regulaminu decyzję podejmuje Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły,

 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 4. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 6. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

 7. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
Informacje dotyczące rekrutacji do Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 można sprawdzić osobiście w szkole lub uzyskać drogą elektroniczną na stronie www.zso.edu.pl